Plannen, Adviezen, Wensen, Doelen, Beleid en Heilige Huisjes
van het Bestuur van de FokkersverenigingWensenlijst
Het Bestuur van de Fokkersvereniging maakt zich al jaren ernstig zorgen over de toestand waarin onze sport en vooral de fokkerij zich nu al lange tijd bevinden.
Toch zien we lichtpunten en hebben we nog steeds vertrouwen in de toekomst. Een groot lichtpunt is de aanstaande verkoop van Duindigt, ons "kroonjuweel", dat nu nog als een molensteen om onze nek hangt. Hopelijk krijgt het NDR-bestuur op korte termijn de financiële armslag om een aantal van onze wensen in te willigen.

Om het tij te keren, moeten er snel enkele maatregelen worden genomen om de Nederlandse draverfokkerij te beschermen en te promoten, anders zijn er over enkele jaren te weinig eigenaren, fokkers en paarden om genoeg koersen te kunnen vullen voor een goede exploitatie van de banen. De prijzen in de Klassieke koersen en andere Stakeskoersen moeten omhoog, anders komen we nooit uit de neergaande spiraal. Alles hangt met elkaar samen en er moet nu snel beleid worden gevoerd voor de toekomst. Een beleid dat consistent is, met een op de toekomst gericht doel voor ogen.

Al langere tijd hanteert het Fokkersbestuur een eigen wensenlijst, die we intern regelmatig behandelen en waarvan we sommige punten ook onder de aandacht brengen van het NDR-bestuur, de VDRP, de baanbesturen, Runnerz en de Stamboekcommissie. Laatstgenoemde commissie is de adviescommissie van de NDR voor beleidszaken op het gebied van drafsport en fokkerij. Ons bestuur overlegt regelmatig met de 3 Stamboekcommissieleden, die volledig achter onze wensenlijst staan.

In onze Wensenlijst staan ook wensen met betrekking tot de sport en dat is logisch, want sport en fokkerij zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Fokkers hebben er vanwege de fokpremies belang bij dat hun fokproducten een lange succesvolle carrière kunnen volbrengen.

Leden van de Fokkersvereniging kunnen op deze Wensenlijst reageren, per telefoon, brief, e-mail of ter vergadering. Of in ons (onderstaande) Gastenboek.


Door erop te clicken spring je snel naar het onderwerp toe, voor een toelichting:

Uitbetaling fokpremies aan derden (nieuw in 2022)
Europese fokpremies (EU-fokpremies, op aparte pagina)
Buitenlandse fokpremies (BL-fokpremies, op aparte pagina)
Fokpremies op de Kortebaan (KB-fokpremies, op aparte pagina)
Verdubbeling fokpremies in enkele Klassiekers (gewenst)
Dubbele nationaliteiten, samenvoeging Stamboeken? (voorlopig niet)
Adoptie van de Breeders Crown koersen (BC, op aparte pagina)
Meer donaties voor de Triple Crowns (TC, op aparte pagina)
Goedkoper veulengeld voor NL-veulens (werkt niet)
Meer publiciteit over sport en fokkerij
Meer publiciteit over het wedden op paarden
Verlaging NDR-tarieven voor registraties (nog steeds gewenst)
Stoppen met BTW op inleggelden (zeer gewenst)
Behoud semi-Klassiekers voor NL-paarden
Terugkeer Van Wickevoort Crommelin Memoriaal
Bijzondere koersen alleen voor NL-paarden
Tweejarigencircuit
Driejarigen Circuit
Vierjarigen Circuit
Koersen voor oudere paarden
Kampioenschappen
Meer afwisseling/creativiteit in de koers-uitschrijvingen
Beperkt dekseizoen
Publicatie van Keuringsrapporten dekhengsten
Stamboek op Internet


Gastenboek

Onze leden kunnen op de onderdelen van de wensenlijst reageren in ons Gastenboek,
dat kan worden geopend als u op onderstaande link clickt.
Reageer ook als u het met ons eens bent!


OPEN GASTENBOEK


terug naar boven
terug naar het NieuwsUitbetaling van fokpremies aan derden

De Fokkersvereniging wil graag dat het mogelijk wordt dat fokkers hun fokpremierechten voor een eigen fokproduct kunnen overdragen aan een ander, bijvoorbeeld aan een kleinkind of een goed doel. Dat gaat nu al zo bij overlijden: de fokker blijft altijd de fokker van het paard, maar na zijn overlijden staan de "erven" in het programmaboekje vermeld en zij krijgen de fokpremies.

Een fokker zonder nabije erfgenamen kan een legaat (laten) opstellen, waarin wordt bepaald wat er na zijn overlijden met de fokpremies moet gebeuren. Schenking aan een goed doel of de Fokkersvereniging ligt dan voor de hand.
Wij willen graag de mogelijkheden verder uitbreiden, vóórdat de fokker is overleden.
Via een contract zou een fokker zijn rechten op de fokpremies (tijdelijk) moeten kunnen overdragen aan bijvoorbeeld Artsen Zonder Grenzen of Kika. Die organisatie staat dan in het koersprogramma bij het aan een koers deelnemende paard te zien. Dat maakt het extra spannend voor de betrokken organisatie. Dit geeft de wedstrijden een nieuwe dimensie en kweekt mogelijk goodwill.
Een fokker zou ook bijvoorbeeld zijn (klein)kinderen als begunstigde kunnen aanwijzen. Dat moet dan in de benaming van de begunstigde wel duidelijk worden, anders is het verwarrend. Leuk voor de fokker én zijn (klein)kinderen, die dan meteen liefhebbers van onze sport worden.
De meeste fokkers zullen het niet willen doen, maar het zou in principe ook mogelijk moeten zijn dat fokpremierechten worden verhandeld. Dan wordt het een vervreemding in plaats van een schenking. Net zoals tegenwoordig de auteursrechten van muziek en boeken dikwijls worden verhandeld.
Ondanks dat de nieuwe begunstigden geen lid worden van de Fokkersvereniging, blijft de 5 % (1/20ste deel) afdracht aan de Fokkersvereniging bestaan. Dit moet worden geschouwd als een bijdrage aan het Stimulerings Fonds, dat door de Fokkersvereniging wordt beheerd.

Dat betekent dat de begunstigden bij de Stg. NDR moeten worden geregistreerd met hun bankrekeningnummer en dat daarvoor administratiekosten (door de fokker) dienen te worden betaald. Win-win, ook voor de SNDR.


terug naar boven
terug naar het NieuwsEuropese fokpremies

De Fokkersvereniging pleit al langere tijd voor de instelling van Europese fokpremies in alle UET-landen. Nu het in meer landen slecht gaat met de sport en fokkerij, denken we dat de tijd rijp is om hiervoor te lobbyen. Op ons verzoek heeft de Stg. NDR een paar jaar geleden een voorstel ingediend bij het Bestuur van de UET. Dat werd eind januari 2015 in de UET-ledenvergadering behandeld en afgewezen. Inmiddels gaan er in Duitsland stemmen op om hiervoor te pleiten, maar de komende jaren zal hiervan weinig terecht komen, verwachten wij.
Zie ook de aparte pagina, met uitleg in 3 talen. Click HIER

Zolang Europa op dit gebied niet wil samenwerken, moeten we zelf proberen om fokpremies in meer landen te krijgen voor onze fokproducten. Zolang dit niet lukt via de UET of via bilaterale overeenkomsten met 2 of 3 landen, doen we dit zelf. Zie hieronder.terug naar boven
terug naar het NieuwsBuitenlandse fokpremies
met ingang van 2019

Omdat Europese fokpremies nog lang op zich laten wachten, heeft de Fokkersvereniging het initiatief genomen voor uitkering van fokpremies voor in het buitenland gewonnen prijzengeld door NL-fokproducten, met ingang van 2019.
Voor meer informatie: Zie de aparte pagina. Click HIER


terug naar boven
terug naar het NieuwsFokpremies bij de Kortebaan
met ingang van 2018

De kortebaan is een volwaardig onderdeel van de drafsport in Nederland en moet dus volledig worden geïntegreerd. Fokkerij en sport zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en afhankelijk van elkaar. Dat betekent dat in de kortebaanprogramma’s de fokkers van de deelnemende paarden moeten worden vermeld en dat bij de kortebanen fokpremies moeten worden uitbetaald. Wij willen dit via de NDR proberen te realiseren. Dit kost de KB-verenigingen 10 % van het prijzengeld en dan gaat het dus om een bedrag van maximaal € 450 per kortebaan. Vaak zal het wat lager uitkomen als er zich buitenlandse paarden in de prijzen lopen, tenzij de Europese fokpremies worden ingevoerd.
Omdat we hier al zo lang om vragen en steeds nul op het request hebben gekregen, heeft het Bestuur van de Fokkervereniging in 2018 besloten om zelf het initiatief te nemen en in 2018 een bedrag van € 1.000 beschilbaar te stellen voor fokpremies op de kortebaan. Er is een verzoek om sponsoring ingediend bij de Bond van Kortebaanverenigingen, waarna het Bestuur van de Bond een plan heeft opgesteld om zelf fokpremies te gaan uitkeren. Dat plan is in hun Ledenvergadering in november 2018 aangenomen. Voor elk startend paard wordt 5 Euro beschikbaar gesteld. Verder zal ernaar worden gestreefd dat de afstamming van de paarden en ook hun fokkers in de KB-programma's worden vermeld.

We willen graag dat de kortebaansport volledig in de drafsport meetelt. Dat de winsom op de kortebaan wordt vermeld als je een paard op de website van de NDR oproept. Dat de kortebaanwinsom ook meetelt in de puntentelling voor de titel Elitemerrie.

Het plan voor de fokpremies wordt uitvoerig uitgelegd op een aparte pagina. Click HIERterug naar boven
terug naar het Nieuws
Verdubbeling fokpremies in enkele Klassiekers

Door de kleinere draverjaargangen worden de inlegpotten voor de Klassiekers steeds kleiner. Om het voor de fokkers toch interessant te maken om hun veulens Nederlands te registreren kan een verdubbeling van de fokpremies in de Derby en andere Klassiekers helpen. In Duitsland doen ze dat al en we moeten hiermee concurreren. In de Fokkers Trofee bedraagt de fokpremie 20 % en de Breeders Crown-koersen t/m 2019 15 % en daarna 20 %. Het zou verstandig zijn om ook de fokpremies in andere Klassiekers te verhogen.

Het totale prijzengeld in de Derby bedraagt ca. 40.000 Euro. Een verdubbeling van de fokpremie kost slechts 4.000 Euro.


terug naar boven
terug naar het NieuwsDubbele nationaliteiten, Reddingsplan

Eigenlijk zijn dubbele nationaliteiten voor onze paarden niet mogelijk, omdat altijd voor één geboorteland moet worden gekozen (= het land waar de moeder is geregistreerd), waar dan het paspoort voor het veulen wordt uitgegeven. Omdat Frankrijk claimt dat het een eigen draverras heeft en dit ook afschermt, kunnen veulens onder bepaalde voorwaarden de aantekening "TF" (Trotteur Français) in hun paspoort krijgen, waaruit blijkt dat ze tot het Franse ras behoren. Frankrijk heeft alle inlandse koersen opengesteld voor alle dravers van het Franse ras, waardoor ook Nederlandse dravers met een TF-aantekening overal en altijd in Frankrijk startgerechtigd zijn, zelfs in de Klassiekers. En als Nederlandse dravers zijn ze ook startgerechtigd in de Nederlandse Klassiekers. Zo lijkt het of ze een dubbele nationaliteit hebben, ook al is dat niet zo.

Wij kunnen ook het omgekeerde doen en dat wordt beoogd met het zogenaamde Reddingsplan: NL-fokkers krijgen daarin de mogelijkheid om door hen gefokte buitenlandse veulens in te schrijven in een NL-Register, waardoor ze startgerechtigd worden in onze NL-Klassiekers en later ook fokpremies voor deze producten krijgen in NL-koersen. Dit plan is nog niet ten uitvoer gebracht. Er zijn voor- en tegenstanders. Er is in 2017 zelfs een enquête gehouden, waarbij 85 % van de reacties positief was.
Het Bestuur van de Stg. NDR wilde dit plan begin 2018 niet introduceren omdat ze het eigen Stamboek niet in gevarenzone wilde brengen.
Voorlopig gaat dit dus niet door. Zeker nu het jaarlijkse aantal veulens stijgt is het beter om het Reddingsplan niet uit te voeren.

Het oude Reddingsplan zou in slechte tijden nog weer van stal gehaald kunnen worden, wanneer het aantal NL-veulens weer onder de 100 dreigt te komen. Click HIER voor alle informatie.


terug naar boven
terug naar het NieuwsAdoptie van de Breeders Crown koersen

Nadat de hengstenhouders na 2017 waren gestopt met hun bijdrage aan de Breeders Crown koersen heeft de Fokkersvereniging het initiatief genomen om deze koersen te adopteren met een eerste inleg. Tevens is de opzet iets gewijzigd met ingang van de K-jaargang en later bij de M-jaargang vanwege de komst van het TCT-plan. Dit wordt uitvoerig uitgelegd op een aparte pagina. Click HIER


terug naar boven
terug naar het NieuwsGrotere potten voor de Triple Crown

Jaren geleden heeft de Fokkersvereniging de Triple Crown-potten gevuld met 10.000 Euro en anderen opgeroepen om ook wat in de pot te doen. Helaas is dat laatse maar mondjesmaat gebeurd. Toch staat er inmiddels een aardig bedrag klaar, vooral voor de fokkers van de toekomstige Triple Crown-winnaar. We blijven pleiten voor meer donaties, want dit zijn echte lokkers voor de fokkers. De pot blijft nu al jaren staan en groeit nog steeds. Voor de eigenaren van de Triple Crown-winnaars zijn de potten nog wat klein. Zie de aparte pagina over dit onderwerp, met de laatste stand van zaken.

Voor meer informatie: click op onderstaande foto met de bekers of Click HIER


terug naar boven
terug naar het NieuwsGEEN Korting op het veulengeld voor NL-veulens

Het bestuur van de Fokkersvereniging heeft in 2017 voor 3 dekhengsten korting van 500 Euro bedongen op het in 2018 te betalen veulengeld voor de hengsten Virgill Boko, Timoko en Vramdao. Niemand heeft zich hiervoor aangemeld. Teleurstellend en dit doen we voorlopig niet meer.
Dit oude plan is nog wel in te zien: Click HIER


terug naar boven
terug naar het NieuwsMeer publiciteit over sport en fokkerij

We laten ons niet meer met allerlei flauwekulverhalen en negativiteit in de hoek drukken!
Onze sport is de mooiste en zuiverste vorm van paardensport. Het is spannend, spectaculair, prachtig om te zien, extra spannend door een weddenschapje, het duurt niet te lang, de resultaten zijn goed meetbaar en vergelijkbaar (records, winsommen), geen twijfelachtige jurering, er is bewaking op match-fixing, etc. Dat moeten we aan iedereen laten weten, vooral aan de pers.

Onze fokkerij is de leukste fokkerij die er is, want een fokker doet altijd mee in de wedstrijden van zijn fokproduct en hij krijgt meestal 10 % van het gewonnen prijzengeld. Onze fokkers doen het goed en onze fokproducten tellen internationaal mee. Ook dat moeten we aan alle paardenliefhebbers laten weten.

Onze Paarden zijn bijzondere dieren met uitzonderlijke kwaliteiten qua schoonheid, gezondheid, hardheid, snelheid, uithoudingsvermogen, vroegrijpheid, karakter, vriendelijkheid, etc. Ook dat moet iedereen weten, want alleen bij betere publiciteit komt er meer publiek naar de banen, gaan de toto-omzetten omhoog, komen er meer eigenaren, fokkers, liefhebbers...... en dan komen we eindelijk weer uit het dal.

Er is een Facebook-pagina genaamd 'Drafsport publiciteit' waarop artikelen over onze sport uit diverse tijdschriften worden vermeld of getoond, zodat alle belanghebbenden weten wat er gebeurt op dit gebied. Daar kunnen we mogelijk op inspelen, eventueel met advertenties.


terug naar boven
terug naar het Nieuws


Meer publiciteit over wedden op paarden

De toto is de kurk waarop onze sport drijft, en daarmee ook de fokkerij. Als er meer wordt gewed, krijgen de baanverenigingen meer armslag en kan het prijzengeld omhoog. De laatste jaren lagen de omzetten zo laag, dat het niet lonend was om een groot bedrag in te zetten. Dat is veranderd door de samenwerking met de PMU. Daar moeten we nu met z'n allen meer reclame maken voor maken. Dus succes verhalen van wedders plaatsen. Reclame maken tijdens de kortebanen, waar veel potentiële wedders aanwezig zijn. Het internet-wedden moet worden gepromoot.

ZEturf heeft een goede website, maar waar vindt een niet-ingewijde wedder de tips? ZEturf geeft die zelf niet voor alle koersen, maar misschien mag ze wel verwijzen naar betrouwbare websites waar de tips voor de koersen op staan, zoals nakoersen.nl. Misschien moet er een nieuwe website worden gebouwd waar tips en uitslagen van de Nederlandse koersen de hoofdmoot vormen. Hierop bijv. ook de "Derby-koorts"-artikelen van Henri van Voorn plaatsen. En ook op de website van Duindigt. Op onze Derby moet gewoon meer dan een ton aan omzet komen! Publiciteit is het tovermiddel.terug naar boven
terug naar het NieuwsVerlaging NDR-tarieven voor registraties

Als de NDR in de toekomst meer financiële armslag krijgt, lijkt het verstandig om de tarieven voor registraties van fokmerries en veulens aanzienlijk te verlagen, zodat fokkers niet meer het gevoel krijgen dat ze worden beboet voor het fokken van een Nederlands harddraverveulen.


terug naar boven
terug naar het NieuwsStoppen met BTW op inleggelden

Al sinds 2019 proberen we voor elkaar te krijgen dat er geen BTW meer wordt berekend over de inleggelden voor de Klassiekers. De Stichting NDR is dat volgens eigen zeggen verplicht, ook volgens hun financieel adviseur. Toch geloven wij dat er een manier moet zijn om hier onderuit te komen. Immers, over de prijzengelden wordt sinds begin 2019 ook geen BTW meer uitgekeerd.
Er moet onderscheid worden gemaakt tussen inleggelden voor gewone koersen (waar wel BTW over geheven dient te worden, want dit zit in het huishoudboekje van de NDR) en de inleggelden voor Klassieke koersen, die door NDR op een aparte rekening worden gestort.
We blijven het proberen! Op 5 okt 2021 hebben we hierover weer een brief gestuurd naar het Bestuur van de Stg. NDR, met informatie hoe dit onderwerp in andere landen wordt behandeld. Daarop hebben we als (mondelinge) reactie teruggekregen dat men er opnieuw naar zal kijken.


terug naar boven
terug naar het NieuwsBehoud van semi-Klassiekers voor NL-paarden

Tot 2015 konden in het Criterium der Driejarigen, de Derby-revanche, de Sweep-Trials, het Criterium der Vierjarigen en het Sprintkampioenschap der Vierjarigen ook buitenlandse dravers worden ingeschreven. Dat is met ingang van 2015 op ons verzoek door de Stg. NDR veranderd voor het Criterium der Driejarigen, het Criterium der Vierjarigen en het Sprintkampioenschap der Vierjarigen. In elk land zijn de Criteriums en de Derby's gereserveerd voor de eigen fok en dat moet ook in ons land zo zijn en blijven. Bovendien vormen de twee laatstgenoemde koersen een onderdeel van de Triple Crowns en dan moet het niet kunnen dat een buitenlands paard zo'n koers wint. Wij moeten ervoor waken dat dit zo blijft.

Alleen via het Reddingsplan zouden er in de toekomst BL-dravers voor kunnen worden ingeschreven, maar die moeten dan als veulen al daarvoor worden aangemeld, tegelijk met de NL-veulens. Geen Late Entries.


terug naar boven
terug naar het Nieuws


Terugkeer Van Wickevoort Crommelin Memoriaal

Formule was achterhaald en door NDR al in 2010 aangepast: de 4- en 5-jarigen gaan gelijk af en geven 20 m aan de 3-jarigen. Dit is een prima maatregel. Deze koers moet wel gereserveerd blijven voor Ned. fokproducten.
Vanwege te weinig inschrijvingen is de koers al enkele jaren geannuleerd en zelfs van het programma verdwenen. Met andere inlegrondes is er hoger prijzengeld mogelijk en zal er meer belangstelling komen. Misschien heeft een andere baanvereniging interesse en vinden zij een sponsor. Misschien wil de familie Van Wickevoort wel een bijdrage leveren.


terug naar boven
terug naar het Nieuws


Bijzondere koersen alleen voor NL-paarden

Als een vaststaand feit moet worden beschouwd dat alleen Nederlandse dravers in onze Klassiekers mogen starten. Daar kan nooit aan worden getornd. Via het Reddingsplan kunnen BL-veulens als NL-dravers worden bestempeld.

Het feit dat de Stg. NDR in 2011 het Van Wickevoort Crommelin Memoriaal wegens te weinig inschrijvingen zonder overleg heeft opengesteld voor in het buitenland gefokte paarden, heeft toen velen gestoord. We komen daarmee op een hellend vlak. Elk land dient een vast programma van klassieke en semi-klassieke koersen te hebben waar niets aan mag worden gewijzigd. Dat zijn de vaste waarden voor de fokkerij en daar rekenen de fokkers en eigenaren op, die daar al investeringen voor hebben gedaan.

In Nederland zijn de voor Nederlandse stamboekproducten gereserveerde koersen per leeftijdsgroep:

Tweejarigen
:
- Jonker- en Jofferprijs (hengsten en merries apart)
- Productendraverij (is later veranderd in 2-jarigen Derby)

Driejarigen:
- Van Wickevoort Crommelin Memoriaal (3-, 4- en 5-jarigen)
- Criterium der 3-jarigen (hengsten en merries apart) (door NDR toegezegd: alleen voor NL)
- * Sweepstakes (hengsten en merries apart)
- * Derby, Merrie-Derby en Troost-Derby
- * Fokkers Trofee, Merrie-Trofee en Troost-Trofee
(* = Triple Crowns der 3-jarigen)

Vierjarigen:
- Van Wickevoort Crommelin Memoriaal (3-, 4- en 5-jarigen)
- * Criterium der 4-jarigen (hengsten en merries apart) (door NDR toegezegd: alleen voor NL)
- * Sprintkampioenschap der 4-jarigen (door NDR toegezegd: alleen voor NL)
- * Derby der 4-jarigen
(* = Triple Crown der 4-jarigen)

Oudere:
- Van Wickevoort Crommelin Memoriaal (3-, 4- en 5-jarigen)
- Gouden Zweep
- Kampioenschap der Nederlandse Paarden
- Sommige koersen voor Nederlandse merries (Action Skoatter-Bokaal, Durk Minkema Memoriaal)

Breeders Crown-koersen:
Deze koersen zijn gereserveerd voor NL- en BL-fokproducten van NL-fokkers:
- Click HIERterug naar boven
terug naar het Nieuws


Tweejarigencircuit

Dit is een zeer heikel punt. Door de Dierenbescherming is een Paardenbesluit 2011 opgesteld, dat sommige politieke partijen wilden laten aannemen door de Tweede Kamer. Daarin staat o.a. dat paarden pas vanaf hun derde jaar mogen worden getraind omdat ze dan volwassen zijn. De Stichting NDR en de Stamboekcommissie hebben lobby-werk gedaan via de Sectorraad Paarden en gelukkig heeft de Sector een aangepast Paardenbesluit weten te realiseren. Het geeft wel duidelijk aan hoe men van buiten tegen onze sport aankijkt. Maar ook binnen onze sport kijken vele liefhebbers en fokkers al jarenlang met zorgen aan tegen het feit dat tussen eind juli en begin september het tweejarigenseizoen wordt geopend met enkele Zomer-Stakes voor Tweejarigen. Het prijzengeld is in deze Stakes-koersen zelfs hoger dan in de Klassieke Jonker- en Jofferprijs. Dat maakt het alleen maar aantrekkelijk voor sommige trainers en eigenaren om juist de meest getalenteerde tweejarigen (veel te) vroeg (veel te) hard aan te pakken. Van een verstandige opbouw van een hopelijk lange koerscarrière kan zo naar onze mening geen sprake zijn. Juist met de kleinere jaargangen van tegenwoordig moet ernaar worden gestreefd dat paarden meer starts maken en langer doorkoersen op latere leeftijd.

Wij hebben het in 2011 al gedaan, en verzoeken NDR, VDRP en de baanverenigingen nu nogmaals dringend om de Zomerstakes voor tweejarigen met ingang van 2015 compleet af te schaffen en te vervangen door gewone koersen. Aan het eind van het derde kwartaal alleen enkele gewone koersen en in het vierde kwartaal de grote nummers. Dit laatste is gelukkig al wel van toepassing.
Verder pleiten wij ervoor dat tweejarigen eerst aan tenminste één gewone koers moeten hebben deelgenomen, voordat ze mogen starten in een koers met een totale dotering, hoger dan 2.000 Euro. Deze voorwaarde kan vervallen indien een paard in een kwalificatiekoers een km-tijd heeft gelopen sneller dan 1.20. Ook zouden de inleggelden voor de Klassiekers moeten worden verhoogd en in de Stakes-koersen verlaagd.terug naar boven
terug naar het Nieuws


Driejarigen Circuit

Het Driejarigen-Circuit is zwaar genoeg, mooi gespreid en behoeft weinig aanpassingen. Het begint al vroeg in mei en eindigt met de Breeders Crowns in november en enkele Stakes-koersen in december voor paarden, die de Klassieke boot hebben gemist. Er moet wel worden gezorgd dat het prijzengeld in de Klassiekers hoog genoeg blijft om fokkers, eigenaren en trainers te stimuleren om met Nederlandse paarden te blijven werken. Misschien extra inlegrondes voor de Klassiekers? Ook dit laatste is met ingang van 2018 gebeurd.
Misschien of verdubbeling van de fokpremies in sommige Klassiekers, zoals de Derby en de Sweepstakes? Of 15 % fokpremie in alle Klassiekers?terug naar boven
terug naar het NieuwsVierjarigen Circuit

De Vierjarigen-Derby moet veel meer gewicht (prijzengeld) krijgen en daarom is loskoppeling van de Driejarigen-Derby qua inlegrondes gewenst. Dan kunnen beide hoger worden gedoteerd. Het moet interessanter worden om met vierjarigen door te gaan. Nu worden soms goede driejarigen naar Zweden geëxporteerd omdat er in Nederland te weinig met een 4-jarige te verdienen valt. Er zijn te weinig leeftijdkoersen voor de toppers onder de vierjarigen. Die zouden nog niet tegen de oudere paarden in hun winsomklasse moeten starten. Meer Stakeskoersen voor vierjarigen. Het Criterium der Vierjarigen en het Sprintkampioenschap der Vierjarigen moeten gereserveerd blijven voor Nederlandse fokproducten.

We pleiten verder voor het organiseren van een Vierjarigen circuit op de verschillende banen, met puntensysteem en een finale, zoals vroeger het Kampioenschap der 4-jarigen. Misschien zouden deze koersen wel kunnen worden opengesteld voor Nederlandse en buitenlandse paarden?terug naar boven
terug naar het NieuwsKoersen voor oudere paarden

Onze landelijke toppers hebben te weinig startmogelijkheden en kunnen te weinig verdienen. Wij pleiten ervoor om de OB-1 koersen fors in prijzengeld te verhogen. Dan wordt het ook interessanter om jonge paarden te ontzien. Als je het alleen uit financieel oogpunt bekijkt, moet je als trainer en eigenaar tegenwoordig het grote geld zien te verdienen met twee- en driejarigen en ze daarna opruimen. Dat is een desastreuze ontwikkeling die een bedreiging vormt voor het voortbestaan van de sport en de drafbanen in Nederland, omdat we nu veel te kleine jaargangen hebben. Ook voor de populariteit van de sport is dit niet goed. We moeten zuinig zijn op de paarden die we hebben. Als oudere paarden meer kunnen verdienen dan jongere, wordt het (hopelijk) anders. Puntensystemen kunnen hierbij goed helpen en prijzengeld ook.


terug naar boven
terug naar het NieuwsKampioenschappen

Kampioenschappen moeten altijd achter de auto worden gestart, anders is het geen kampioenschap. Hier is enkele jaren geleden een keer aan getornd. Programma commissie en Sportafdeling NDR moeten zich realiseren dat dit niet kan en dat de uitschrijving van de Klassieke en OB-1 koersen alleen mag worden gewijzigd na goedkeuring van de Stamboekcommissie.


terug naar boven
terug naar het NieuwsMeer afwisseling/creativiteit in de koers-uitschrijvingen

We krijgen een groot gebrek aan koerspaarden. Om zoveel mogelijk paarden in training te houden, moeten ze koersen (dus geld) kunnen winnen. Dus moeten niet steeds dezelfde paarden winnen. Anderen moeten ook af en toe eens een kans hebben. Dit kan door meer afwisseling/creativiteit in koers-uitschrijvingen. Speciaal voor Wolvega: meer bandenstarts, dan scheelt 400 m sprinten om de kop. Mogelijk kunnen paarden dan vaker in Wolvega aan de start verschijnen.


terug naar boven
terug naar het NieuwsBeperkt dekseizoen

Wij worden achterdochtig als er een veulen bij de NDR wordt aangegeven met als geboortedatum 1 januari. Het zou zomaar kunnen dat die al in december geboren is of misschien wel in september in het voorgaande jaar! Dit is grote concurrentievervalsing in de Klassiekers t.o.v. de fokkers die het wel volgens de regels doen. Wij stellen voor dat het officiële dekseizoen duurt van 15 februari t/m 31 juli. Daarmee lopen we dan precies gelijk met Duitsland en België. Dan weet iedereen waar hij aan toe is. Zo'n strikt dekseizoen was er jaren geleden al volgens de reglementen van de toenmalige Vereniging van Dekhengstenhouders en moet nu in de NDR-reglementen worden opgenomen.terug naar boven
terug naar het NieuwsPublicatie van Keuringsrapporten dekhengsten

Fokkers hebben recht op alle beschikbare informatie over de dekhengst van hun keuze. Ze betalen er veel veulengeld voor en dienen te weten wat ze van een bepaalde dekhengst kunnen verwachten. We pleiten ervoor dat alle in Nederland gebruikte dekhengsten worden gekeurd, tenzij ze al in een ander land zijn gekeurd en een keuringsrapport is overlegd. Graag zouden we de keuringsrapporten ergens gepubliceerd willen zien in de Nederlandse of Engelse taal, bijv. op de website van de Fokkersvereniging of die van de NDR. Of op de website van de afzonderlijke hengstenhouders.


terug naar boven
terug naar het NieuwsStamboek op Internet

Op de NDR-website moeten alle stamboekgegevens kunnen worden gevonden. Dus de producten van dekhengsten en fokmerries zichtbaar maken en kunnen "doorclicken" in de stamboom. Er zijn voorbeelden genoeg hoe het moet: HVT, travsport.se, etc.
Deze gegevens dienen voor iedereen te kunnen worden opgevraagd, ook door niet-deelnemers van de NDR. Dus geen login-codes etc.terug naar het Gastenboek
terug naar boven
terug naar het Nieuws

© Copyright Fokkersvereniging