Fokpremies op de Kortebaan:

Boven: Eliot Charisma (met Lindsey) klopt Bronco Boko (met Tom) in het NL-Kampioenschap
Kortebaan 2020 op Duindigt. Wegens Corona konden in dat jaar slechts 2 kortebanen
worden georganiseerd. De punten zijn bij die van 2021 geteld.

Familie Krijnen valt in de prijzen

Artikel gepubliceerd in het blad "Draf&Rensport"
nr. 48 d.d. 1 december 2021

door Hans Huiberts (voorz. Fokkersvereniging)


Vorige week dinsdag (23 nov. 2021) is de kampioenfokker van de kortebaanseizoenen 2020-2021 gehuldigd door de Kortebaan Bond. En vanwege Corona gebeurde dat op een speciale manier, namelijk bij de fokker thuis.

Fokkers op de kortebaan?
De kortebaandraverij is een van de oudste sporten van ons land en er klevenveel historische gebruiken aan. Met de rode en de witte vlag, links- en rechtsom draaien bij de start, kampritten, enzovoorts. Daar hoort ook bij dat er nooit aandacht werd geschonken aan de fokkers van de deelnemende paarden. En dat moest zo blijven, vondende vroegere (conservatieve) Bondsbesturen. Het zou geld gaan kosten en dat had men er niet voor over. Fokkers zagen meestal met lede ogen hun fokproducten naar de kortebaan ‘verdwijnen’. Liever zagen ze hun fokproducten op de langebaan starten, want daar zijn de fokpremies te verdienen. Fokpremies op de kortebaan stond al jarenlang op het Wensenlijstje van de Fokkersvereniging vermeld. In het verleden hebben we bij een aantal Kortebaanverenigingen een verzoek daartoe ingediend, maar dat is nooit gehonoreerd. Om het goede voorbeeld te geven heeft het Fokkersbestuur in 2018 € 1.000 beschikbaar gesteld, na goedkeuring in de Algemene Ledenvergadering. Fokster mw. C. Krijnen kreeg toen de hoofdprijs van € 500 voor haar Eliot Charisma.

Nieuwe tijden
Terzelfder tijd kwam er een nieuw, jonger bestuur van de Kortebaan Bond, met mensen, die de lange- en de kortebaansport beter op elkaar wilden afstemmen. Zij kwamen met een plan om per startend paard € 5 (van het inleggeld) in een pot voor fokpremies te stoppen en na afloop van het seizoen deze pot te verdelen. In 2019 bedroeg de pot € 2.885, die toen door de Fokkersvereniging is verhoogd naar € 3.250. Hiervan zijn via de NDR 7 fokpremies uitgekeerd. Calistokingsdeep behaalde in dat jaar de meeste punten en verdiende een fokpremie van € 1.300 voor de Maatschap van der Let. Het Bondsbestuur ging ook de kampioenfokker huldigen en deed dat voor het eerst in 2019 na afloop van hun Ledenvergadering. Siem van der Let werd toen voor een volle zaal met kortebaanbestuurders en andere Kampioenen in het zonnetje gezet en hij vond dat prachtig.
Een andere wens van de Fokkersvereniging werd ook door het Bondbestuur verwezenlijkt: vermelding van de fokkers in de KB-programma’s. Het was passen en meten, maar het is gelukt!

Fokkers worden sinds 2019 vermeld in de programmabladen van de kortebanen

Boven: Deel van het programmablad van de Kortebaan Heemskerk d.d. 5-9-2019.
Ook de vermelding van de fokkers hebben we met dank aan het Bestuur van
de Kortebaanbond met ingang van 2019 kunnen realiseren.

Gewijzigde opzet
Voor 2020 werd de berekening van de fokpremies gewijzigd. Het werd een vast bedrag per verdiend punt, waarbij dat bedrag en het aantal fokpremies afhankelijk zou worden van de omvang van de beschikbare pot met geld aan het einde van het seizoen. De winnaar van een kortebaan krijgt 5 punten en de paarden daarachter 3, 2 en 1 punten.

Corona perikelen
Vorig jaar werden er vanwege Corona slechts 2 kortebanen georganiseerd, beide gewonnen door Eliot Charisma. Het Bondsbestuur besloot toen om geen kampioenen te huldigen en de punten en de pot van 2020 bij die van 2021 op te tellen. Dit jaar waren er 10 kortebanen (normaal bijna 30) en voor de fokpremies is er een pot opgebouwd van ca. € 1.400. Eerst wilden we hiervan 3 fokpremies laten uitkeren, maar het Bondsbestuur wilde deze keer graag alle NL-fokkers die punten hebben behaald iets geven omdat er weinig kortebanen zijn geweest en dus weinig (9) gegadigden. Daarom hebben de Kortebaanbond en de jubilerende Fokkersvereniging samen de pot vergroot tot € 1.960, zodat er leuke bedragen per fokker beschikbaar komen. Het wordt als volgt berekend: € 30 per punt, met een minimum van € 100 per fokker. De “puntenpakkers”, fokkers en fokpremies staan in de bijgaande tabel. De ouders van de paarden staan erbij en bijzonder is dat Nancy Nobo (uit de moederlijn van Reine des Prés, via Aduards Hanover P) de twee beste Nederlands gefokte kortebaners van dit jaar heeft gebracht, van dezelfde fokker.

Uitgekeerde fokpremies voor de kortebaanseizoenen 2020-2021

 

Huldiging Kampioen 2021
Het was oorspronkelijk de bedoeling om na afloop van de Jaarvergadering van de Bond op 23 november j.l. alle kampioenen te huldigen. Vanwege de Corona-beperkingen moest dit echter worden afgeblazen. Toch wilde het Bondsbestuur niet te lang wachten met het huldigen van de Kampioenfokker en heeft afspraken gemaakt met de familie Krijnen te Bussum. Op de middag van de afgezegde ledenvergadering ging Frans Jansen als secretaris van de Bond vanuit Wijchen naar Bussum en ik mocht er als voorzitter van de Fokkersvereniging ook bij zijn. We werden buiten naast het woonhuis ontvangen onder een groot zeildoek met een warmtekanon. Corona-proof. Er stonden al 9 mensen op ons te wachten. Fokker Tijmen (Tiep) Krijnen en zijn vrouw Catharina, twee dochters, een kleindochter en aanhang. Plus fotograaf Hans Noppen. Zoon Tijmen junior uit Groningen ontbrak wegens verplichtingen.  We begonnen met koffie en een oliebol. Frans Jansen hield een speech en vertelde dat hij er in 2014 bij was toen Adonis Charisma in zijn geboorteplaats Stompwijk de kortebaan won. Hij memoreerde ook de prestaties van Eliot en Cesar Charisma in de afgelopen twee seizoenen. Twee fokproducten die vier kortebanen winnen, komt niet veel voor. Daarna overhandigde hij namens de Bond een prachtig certificaat aan Mevrouw Krijnen, die als de fokster van de paarden te boek staat. Ze kreeg ook een bos bloemen en een grote banketletter in de vorm van een C, van Charisma en Catharina. Er werden drankjes geschonken, hapjes geserveerd en herinneringen opgehaald. Het meegebrachte artikel over de familie Krijnen  uit de Breeders Special van 2012 kreeg ook volop aandacht. Kortom, het was een zeer aangename bijeenkomst, die door zowel de familie als de twee bestuursleden zeer op prijs werd gesteld.
Over de huldiging van de andere Kampioenen beraadt het Bondsbestuur zich nog. Misschien wel bij het Kampioenen Gala in 2022.

Naschrift:
Een maand later, op 22 december, kregen we bericht van het overlijden van Timen Krijnen.Huldiging Kampioen fokker van de kortebaanseizoenen 2020-2021

Boven: De heer en mevrouw Krijnen met hun 2 dochters Sophie (links) en Carla (rechts) en
in het midden Carla’s dochter Sandra. Geflankeerd door Frans Jansen en Hans Huiberts.
(foto Hans Noppen)


Boven: Huiberts mocht de bloemen overhandigen aan mevr. Krijnen.
(foto Hans Noppen)


Boven: Frans Jansen reikt de oorkonde voor de Kampioenfokker uit aan mevrouw Krijnen.
(foto HH)


Boven: De oorkonde met de twee Charisma’s.
(foto HH)


Boven: Mevr. Krijnen is er trots op en blij mee en Tijmen niet minder.
(foto Hans Noppen)


Boven: Fotograaf Hans Noppen wil een close-up maken.
(foto HH)


Boven: De omstanders, corona-proof op afstand.
(foto HH)


Boven: Sophie krijgt de letter C voor al haar werk.
(foto Hans Noppen)

Boven: Op deze wand in de woonkamer is nog wel plaats voor de oorkonde.
(foto Hans Noppen)


Boven: Tijmen Krijnen verkoopt zijn fokproducten, maar volgt ze meestal op de voet zoals hier,
bij de huldiging van Eliot Charisma (en zijn pikeur Marc de Jong) in Alkmaar op 18 juni 2018.
Ook op de kortebaan is hij er vaak bij.
(foto Remon Stroomer)


Kijk ook eens op de pagina van de KB-fokpremies, daar staat de geschiedenis en het laatste nieuws op. Click hier


terug naar het Nieuws


© Copyright Fokkersvereniging