Ledenraadpleging 2020

onderstaande is gestuurd naar 200 leden waarvan wij het e-mail-adres hebben,
samen met een antwoordformulier en een financieel overzicht over 2019

Algemene Ledenraadpleging 2020 van de Fokkersvereniging (in plaats van de Jaarvergadering)

Van het Bestuur van de vereniging van Fokkers van Draverspaarden (Fokkersvereniging)
Datum verzending/publicatie: 13 juni 2020

1. Inleiding
Vanwege de corona-crisis wordt er dit jaar geen Algemene Ledenvergadering gehouden, maar informeren en raadplegen we onze leden per e-mail of per post. Dit heeft als voordeel dat we veel meer leden bereiken dan in onze Jaarvergaderingen van de afgelopen jaren.
Voor de hieronder gestelde vragen is een antwoordformulier meegezonden. U kunt dat naar ons terugsturen of per e-mail of telefoon de vragen beantwoorden.

2. Notulen Jaarvergadering 2019
Van de vorige Jaarvergadering staat een verslag op onze website www.dutchtrotters.nl onder:
[Over ons] – [Jaarverslagen] - [Notulen Jaarvergadering 2019]
Belangrijkste punt was goedkeuring voor de € 2.500, die we als fokpremie uit onze kas beschikbaar hebben gesteld voor de fokkers van de NL-dravers die in 2019 het meeste prijzengeld in het buitenland hebben verdiend, een noviteit die we in de komende jaren hopen te continueren en te vergroten.
Tijdens de rondvraag zijn de meeste vragen meteen beantwoord. Alleen over de BTW bij de NDR is nog geen duidelijkheid omdat er tot op heden nog geen audit is geweest.
Vraag: Kunnen de notulen 2019 worden goedgekeurd?

3. Mededelingen en Ingekomen stukken
geen

4. Jaarverslag 2019
Ons Jaarverslag is twee maanden geleden gepubliceerd in de Breeders Special en staat ook op onze website, onder: [Over ons] – [Jaarverslagen] - [Jaarverslag 2019].
Vraag: Kunt u het Jaarverslag goedkeuren of ontbreken er zaken?

5. Financieel verslag van 2018
Op een bijlage staan de Baten, Lasten en het Resultaat over 2019.
Bijzonderheden/toelichting:
- aan de Normandië-reis (1x per 3 jaar) zijn we in 2019 bijna 1.000 Euro tekort gekomen doordat een aantal mensen op het laatst heeft moeten afzeggen wegens ziekte. We gingen uit van 24, het werden er 18.
- sinds 2018 doen we de eerste inleg voor de Breeders Crown-koersen (15 euro per paard) en dat kost ca. 2.000 Euro. Dat is te zien in de resultaten.
- we hebben in 2019 voor 4.000 euro aan inleggelden betaald, maar dat is 740 Euro teveel, wordt door NDR in 2020 gecorrigeerd.
- als je het negatieve resultaat vergelijkt met de begroting, dan valt het nog wel mee.  

6. Verslag Kascommissie
Enkele weken geleden hebben wij alle financiële stukken naar de kascommissie gemaild. Die bestaat uit Willem Swart en Joop Visser. Zij hebben onze financiën goedgekeurd en dat per e-mail aan ons laten weten.
Vraag: Kan het bestuur hiermee décharge worden verleend?

Willem Swart moet reglementair worden vervangen en we hebben René Knipscheer bereid gevonden als zijn vervanger.
Vraag: Kunt u hiermee instemmen?

7. Vaststellen Contributie voor het jaar 2021 en summiere begroting 2020/2021
Het Bestuur stelt voor om de contributie ongewijzigd te laten d.w.z. 5 % (oftewel 1/20ste deel) van de verdiende fokpremie per fokker. Dit is al 74 jaar zo en we willen het graag zo houden. Het is het meest eerlijke systeem: geen vaste jaarlijkse contributie, alleen een afdracht van de fokpremies ter stimulering van de fokkerij. En alle fokkers zijn lid van onze vereniging.
Vraag: Gaat u akkoord met de gebruikelijke contributie?

De voornaamste kosten in het jaar 2020 zijn:
- kosten Breeders-Special € 3.500 Euro
- eerste inleg voor de Breeders Crowns ca. € 2.000 Euro
- eerste inleg voor de Fokkers Trofee: ca. € 1.300 Euro
- fokpremies BL-prijzengeld € 2.500 Euro
- kosten Jaarvergadering ca. € 100 Euro (ereprijzen en postzegels)
- kosten Fokkers-trofee-meeting ca. € 200 Euro (ereprijzen)
- diverse kosten € 500 Euro (website, bank, bestuurskosten)
- publiciteit, advertenties € 400
Totaal is dit in 2020 ca. € 10.500 en daarna lager, want met ingang van volgend jaar willen wij het Breeders Special-contract met Publico openbreken omdat er geen hengstenboek meer wordt geplaatst. Onze normale inkomsten per jaar bedragen nu ca. € 7.500, maar door de corona-crisis zal dat in 2020 fors lager zijn. We teren dus in op onze (ruime) reserves, maar we vinden dat je in slechte jaren moet investeren.
Vraag: Bent u het met deze gang van zaken eens?

8. Bestuursverkiezing
Reglementair aftredend is mevr. Jopie van Doleweerd. Zij heeft zich herkiesbaar gesteld.
Vraag: Mag zij aanblijven?

9. Wensenlijst en speerpunten
Op onze website staat onze wensenlijst onder [Hot Item 0], bovenaan de Homepage. Hieronder de speerpunten.

9.1 Fokpremies Kortebaan
Dit is nu helemaal opgepakt door de Bond van Kortebaanverenigingen.
Meer informatie hierover op onze website onder [Hot Item 2].

9.2 BL-fokpremies
Net als in het vorige jaar willen we enkele fokpremies ter beschikking stellen. We hopen op sponsoren en zullen het gedoneerde bedrag aanvullen uit onze kas tot tenminste € 3.000. Dat gaat dus maximaal € 3.000 kosten.
Meer informatie hierover op onze website onder [Hot Item 3].
Vraag: Bent u het hiermee eens?


9.3 Hogere fokpremies in de Klassiekers
We zijn in overleg geweest met het Bestuur-SNDR om te komen tot 20 % fokpremies in alle Klassiekers m.i.v. N-jaargang van 2020. Dan zouden de fokkers een eerste inleg moeten betalen per jaarling van maximaal € 120 tot aan de Jaarlingenveilingen om mee te kunnen doen. Dat geld is genoeg om de extra 10% fokpremies te kunnen betalen. Het kost SNDR en de eigenaren dus niets extra. Het moet wel voor alle ingeschreven paarden gelden, dus niet een aparte individuele keuze. De fokpremie in de Derby wordt dan waarschijnlijk € 6.000.
Er zijn echter plannen om te komen tot een internationaal Klassiek circuit in Nederland als aanvulling op ons eigen Klassieke programma, inclusief sponsoring ervan. We wachten even de nieuwe voorstellen af.

9.4 Wijziging puntentelling voor de Eretitel Klassieke Fokmerrie
Een fokmerrie verzamelt punten als haar producten zich bij de eerste drie weten te plaatsen  in de (Semi)Klassieke koersen in NL. Zie onze website. Vanwege de internationalisering van onze sport stelt ons bestuur voor om ook buitenlandse Groeps-koersen te laten meetellen in de puntentelling:
    120 punten voor Groep-I-winnaars (iets meer waard dan onze Derby met 100 pt.)
      60 punten voor Groep-II-winnaars (gelijk aan Sweepstakes, Gouden Zweep, etc).
Tweede geplaatste krijgt de helft en derde geplaatste een kwart.
Totaal zijn 160 punten nodig voor de titel Klassieke fokmerrie.
Vraag: Bent u het hiermee eens?

10. Jubileum
Volgend jaar bestaat de Fokkersvereniging 75 jaar. Wat kunnen we doen om dit Jubileum passend te vieren? Een feestavond, een bijzondere Algemene Ledenvergadering met symposium, een fokkerijdag tijdens een koersmeeting?
Vraag: Heeft u nog andere suggesties?

11. Rondvraag
Vraag: Heeft u nog wensen, vragen of opmerkingen?

Oorkondes en ereprijzen
Normaal werden tijdens onze Jaarvergadering enkele fokkers in het zonnetje gezet vanwege de bijzondere prestatie van hun fokproducten.
Dit jaar zullen we die prijzen opsturen of bij hen thuis afgeven.

Eventueel Vervolg Ledenraadpleging
Mocht blijken dat er naar aanleiding van reacties van leden via het antwoordformulier een verdere raadpleging nodig is, dan zal er binnen 1 maand een nieuwe algemene ledenraadpleging per e-mail en/of post plaatsvinden.

--------------------------------------------------------------------------------

5 dagen later nog een e-mail gestuurd naar de 200 adressen, met de volgende tekst:

Beste fokker,

Afgelopen zaterdag stuurden wij u een Ledenraadpleging, ter vervanging van de Jaarvergadering.
Tot nu toe hebben 16 van de 200 geadresseerden gereageerd. Maar eigenlijk zouden we graag minstens 50 reacties willen hebben (=25%).
Heeft u nog geen reactie gegeven en wilt u dat nog wel doen? Doe het dan vóór maandag a.s. want na komend weekend sluiten we de
Ledenraadpleging en gaan we de resultaten publiceren. Indien u het met alles eens bent, hoeft u het antwoordformulier niet in
te vullen en terug te sturen. U kunt gewoon deze e-mail beantwoorden met de melding "Ik heb de stukken gezien en ben het met alles eens".

Nog een oproep:
We zitten nu in een moeilijke periode vanwege de corona-crisis, maar in de komende jaren zal er weer volop worden gekoerst. Uw veulen dit jaar
en ook die van de volgende jaren zullen in meerdere hoog gedoteerde Derby's kunnen starten. Daar volgt binnenkort een bericht over. De
toekomst van onze sport en fokkerij ziet er rooskleurig uit. Het is daarom verstandig om uw veulen van dit jaar in het NL-stamboek te
zetten en uw fokmerrie toch weer te laten dekken. We zullen sterker uit deze crisis komen!

met vriendelijke groet,

Het Fokkersbestuur