Ledenraadpleging 2021

onderstaande is gestuurd naar 200 leden waarvan wij het e-mail-adres hebben,
samen met een antwoordformulier en een financieel overzicht over 2020
Het e-mail bericht vindt u onder [Berichten aan fokkers]. Click HIER

Algemene Ledenraadpleging 2021 van de Fokkersvereniging (in plaats van de Jaarvergadering)

Van het Bestuur van de vereniging van Fokkers van Draverspaarden (Fokkersvereniging)
Datum verzending/publicatie: 9 juli 2021

1. Inleiding
Vanwege de corona-crisis wordt er ook dit jaar geen Algemene Ledenvergadering gehouden, maar informeren en raadplegen we onze leden per e-mail of per post. Dit heeft als voordeel dat we veel meer leden bereiken dan in onze Jaarvergaderingen van de voorgaande jaren, met 7 en 9 leden in 2018 en 2019.
Voor de hieronder gestelde vragen is een antwoordformulier meegezonden. U kunt dat naar ons terugsturen of per e-mail of telefoon de vragen beantwoorden. Indien u het met alles eens bent, kunt u dat per kerende e-mail aan ons melden.

2. Notulen Ledenraadpleging 2020
Van de vorige Ledenraadpleging staat een verslag op onze website www.dutchtrotters.nl onder:
[Over ons] – [Jaarverslagen] - [Notulen Ledenraadpleging 2020]
Belangrijkste punt was goedkeuring voor de € 3.000, die we als fokpremie uit onze kas beschikbaar hebben gesteld voor de fokkers van de NL-dravers die in 2020 het meeste prijzengeld in het buitenland hebben verdiend, een bijzonderheid die we in de komende jaren hopen te continueren en te vergroten.
Goedkeuring kwam ook voor het laten meetellen van klasseringen in de buitenlandse Groeps-koersen (I en II) in de puntentelling voor de eretitel Klassieke Fokmerrie, zie onze website.
Vraag: Kunnen de notulen van 2020 worden goedgekeurd?

3. Mededelingen en Ingekomen stukken
geen

4. Jaarverslag 2020
Ons Jaarverslag is drie maanden geleden gepubliceerd in de Breeders Special en staat ook op onze website, onder: [Over ons] – [Jaarverslagen] - [Jaarverslag 2020].
Vraag: Kunt u het Jaarverslag goedkeuren of ontbreken er zaken?

5. Financieel verslag van 2020
Op een bijlage staan de Baten, Lasten en het Resultaat over 2020.
Bijzonderheden/toelichting:
- het jaar 2020 is afgesloten met een negatief resultaat van € 5.372,88
- dit is enerzijds veroorzaakt door € 2.300 minder inkomsten uit afdracht van de fokpremies (door Corona)
- anderzijds hogere kosten door fokpremies voor BL-prijzengeld (€ 3.000)
- nog steeds (te) hoge kosten voor de Breeders Special  (€ 3.500, is per 2021 verlaagd naar € 1.000)
We hebben genoeg reservekapitaal om tegenvallers in moeilijke tijden op te vangen.

6. Verslag Kascommissie
Enkele weken geleden hebben wij alle financiële stukken naar de kascommissie gemaild. Die bestaat uit René Knipscheer en Joop Visser. Zij hebben onze financiën goedgekeurd en dat per e-mail aan ons laten weten.
Vraag: Kan het bestuur hiermee décharge worden verleend?
Joop Visser moet reglementair worden vervangen en we hebben Gerard Koop bereid gevonden als zijn vervanger voor volgend jaar.
Vraag: Kunt u hiermee instemmen?

7. Vaststellen Contributie voor het jaar 2022 en summiere begroting 2021/2022
Het Bestuur stelt voor om de contributie ongewijzigd te laten d.w.z. 5 % (oftewel 1/20ste deel) van de verdiende fokpremie per fokker. Dit is al 75 jaar zo en we willen het graag zo houden. Het is het meest eerlijke systeem: geen vaste jaarlijkse contributie, alleen een afdracht van de fokpremies ter stimulering van de fokkerij. En alle fokkers zijn lid van onze vereniging, dus ze kunnen allemaal profiteren van de stimulerende acties.
Vraag 1: Gaat u akkoord met de gebruikelijke contributie?

De begroting voor het jaar 2021 is te zien op de meegestuurde bijlage met Financiële overzichten.
Toelichting
Ook 2021 is een bijzonder jaar vanwege lagere inkomsten door Corona (minder koersen) en bovendien is het een Jubileumjaar met extra kosten.

Vraag 2: Bent u het met onze begroting eens?

8. Bestuursverkiezing
Reglementair aftredend zijn Ab Zaman en Arie van Bellen. Zij hebben zich herkiesbaar gesteld.
Vraag: Mogen zij aanblijven?

9. Wensenlijst en speerpunten
Op onze website staat onze wensenlijst, bovenaan de Homepage. Hieronder de speerpunten.

9.1 Fokpremies Kortebaan
Dit is nu helemaal opgepakt door de Bond van Kortebaanverenigingen.
Meer informatie hierover op onze website.

9.2 BL-fokpremies
Net als in het vorige jaar willen we enkele fokpremies ter beschikking stellen. We hopen op sponsoren en zullen een basisbedrag van € 3.000 uit onze kas beschikbaar stellen.
Meer informatie hierover op onze website.
Vraag: Bent u het hiermee eens?

9.3 Hogere fokpremies in de Klassiekers
We gaan binnenkort in overleg met het Bestuur-SNDR om te komen tot 20 % fokpremies in alle Klassiekers m.i.v. 2022. Misschien dit alleen voor de 3-jarigen klassiekers. De Fokkers Trofee en de Breeders Crown hebben al 20 % aan fokpremies.

10. Jubileum
Dit jaar bestaat de Fokkersvereniging 75 jaar, maar door de Corona-beperkingen zijn er nog geen vastomlijnde plannen gemaakt. In 1946 is de eerste aanzet tot oprichting gegeven. In 1947 zijn de statuten opgesteld en is de oprichtingsvergadering gehouden. We kunnen dus zowel in 2021 als in 2022 ons 75-jarig jubileum vieren. We houden u op de hoogte.

11. Rondvraag
Vraag: Heeft u nog wensen, vragen of opmerkingen?

Oorkondes en ereprijzen
Normaal werden tijdens onze Jaarvergadering enkele fokkers in het zonnetje gezet vanwege de bijzondere prestatie van hun fokproducten.
Ook dit jaar zullen we enkele prijzen opsturen of bij hen thuis afgeven.

Eventueel Vervolg Ledenraadpleging
Mocht blijken dat er naar aanleiding van reacties van leden via het antwoordformulier een verdere raadpleging nodig is, dan zal er binnen 2 maanden een nieuwe algemene ledenraadpleging per e-mail en/of post plaatsvinden, of een vergadering.

click HIER voor de andere stukken (notulen, jaarverslagen, etc), ook van voorgaande jaren


terug naar het Nieuws