Ledenraadpleging 2022

onderstaande is gestuurd naar 200 leden waarvan wij het e-mail-adres hebben,
samen met een antwoordformulier en een financieel overzicht over 2021
Bovendien stond er een Aankondiging in het OB-22 in Draf&Rensport nr. 22. Click HIER


Algemene Ledenraadpleging 2022 van de Fokkersvereniging (in plaats van een Jaarvergadering)

Van het Bestuur van de Vereniging van Fokkers van Draverspaarden (Fokkersvereniging)
Datum verzending per e-mail (naar ruim 200 adressen) en publicatie op onze website: 27 mei 2022

1. Inleiding
Net zoals in de voorgaande 2 (Corona-)jaren wordt er ook dit jaar geen Algemene Ledenvergadering gehouden, maar informeren en raadplegen we onze leden per e-mail of (indien gevraagd) per post. Dit heeft als voordeel dat we veel meer leden bereiken dan in onze Jaarvergaderingen van de voorgaande jaren, met 7 en 9 aanwezige leden in 2018-2019, bovendien met veel lagere kosten.
Voor de hieronder gestelde vragen is een antwoordformulier meegezonden. U kunt dat naar ons terugsturen of per e-mail of telefoon de vragen beantwoorden. Indien u het met alles eens bent, kunt u dat per kerende e-mail aan ons melden.

2. Notulen Ledenraadpleging 2021
Van de vorige Ledenraadpleging staat een verslag op onze website (www.dutchtrotters.nl of www.draverfokkerij.nl) onder: [Over ons] – [Jaarverslagen] - [Notulen Ledenraadpleging 2021]
Click HIER voor de Notulen.

Belangrijkste punt was opnieuw de goedkeuring voor de € 3.000, die we als fokpremie uit onze kas beschikbaar hebben gesteld voor de fokkers van de drie NL-dravers die in 2021 het meeste prijzengeld in het buitenland hebben verdiend, een bijzonderheid die we in de komende jaren hopen te continueren en via sponsoring te vergroten voor meer paarden. Er zijn enkele reacties op de gekomen op de door ons voorgestelde punten en die zijn in de notulen vermeld en beantwoord, ook persoonlijk.
Vraag bij punt 2: Kunnen de notulen van 2021 worden goedgekeurd?

3. Mededelingen en Ingekomen stukken
geen

4. Jaarverslag 2021
Ons Jaarverslag is drie maanden geleden gepubliceerd in de Breeders Special en staat ook op onze website, onder: [Over ons] – [Jaarverslagen] - [Jaarverslag 2021].
Click HIER voor het Jaarverslag

Vraag bij 4: Kunt u het Jaarverslag goedkeuren?

5. Financieel verslag van 2021
Op een bijlage staan de Baten, de Lasten en het Resultaat over 2021.
Bijzonderheden/toelichting:
- het jaar 2021 is afgesloten met een positief resultaat van € 2.423,69
- dit is voornamelijk veroorzaakt door verlaging van de kosten voor de Breeders Special (€ 1.045 i.p.v. € 3.500) en de lage uitgaven voor het (door Corona) mislukte Jubileumjaar, waarvoor we wel een donatie van € 1.000 hadden gekregen.

6. Verslag Kascommissie
Enkele weken geleden hebben wij alle financiële stukken over 2021 naar de kascommissie gemaild. Die bestaat uit René Knipscheer en Gerard Koop. Zij hebben onze financiën goedgekeurd en dat per e-mail aan ons laten weten.
Vraag 6a: Kan ons bestuur hiermee décharge worden verleend?
René Knipscheer moet reglementair worden vervangen en we hebben Albert Ebbinge bereid gevonden als zijn vervanger voor volgend jaar.
Vraag 6b: Kunt u hiermee instemmen?

7. Vaststellen Contributie voor het jaar 2023
Het Bestuur stelt voor om de contributie/afdracht ongewijzigd te laten d.w.z. 5 % (oftewel 1/20ste deel) van de verdiende fokpremie per fokker. Dit is al 75 jaar zo en we willen het graag zo houden. Het is het meest eerlijke systeem: geen vaste jaarlijkse contributie, alleen een afdracht van de fokpremies ter stimulering van de fokkerij. En alle fokkers zijn lid van onze vereniging, dus ze kunnen allemaal profiteren van de stimulerende acties en daarover mee beslissen, bijvoorbeeld middels deze Ledenraadpleging.
Vraag bij 7: Gaat u akkoord met de gebruikelijke contributie/afdracht?

8. Goedkeuring begroting 2022
De begroting voor het jaar 2022 is te zien op de meegestuurde bijlage met Financiële overzichten.
Toelichting
Ons tweede Jubileumjaar 2022 zal waarschijnlijk extra kosten met zich meebrengen, waardoor we een negatief saldo over 2022 verwachten. We hebben genoeg reservekapitaal om eventuele tegenvallers op te vangen.
Vraag bij 8: Bent u het met onze begroting eens?

9. Bestuursverkiezing
Reglementair aftredend is voorzitter Hans Huiberts. Hij heeft zich herkiesbaar gesteld.
De (relatief jonge) fokkers Magda van der Meulen en Jasper de Jong hebben zich op ons verzoek bereid verklaard om in ons bestuur plaats te nemen. Magda is ook bestuurslid van het Regio Banen Circuit en Jasper is bestuurslid van de Kortebaan Bond.
Vraag 9a: Mag Huiberts aanblijven?
Vraag 9b: Mogen Magda van der Meulen en Jasper de Jong in ons bestuur worden opgenomen?

10. Wensenlijst en speerpunten
Op onze website staat onze wensenlijst, bovenaan op de Homepage. Hieronder de speerpunten.

10.1 Fokpremies Kortebaan
Dit is nu helemaal opgepakt door de Bond van Kortebaanverenigingen. Soms doen we een kleine bijdrage ter afronding. Meer informatie hierover op onze website.

10.2 BL-fokpremies
Net als in het vorige jaar willen we weer enkele fokpremies ter beschikking stellen voor in het buitenland verdiend prijzengeld. We hopen op sponsoren en zullen een basisbedrag van € 3.000 uit onze kas beschikbaar stellen.
Meer informatie hierover op onze website.
Vraag bij 10.2: Bent u het hiermee eens?

10.3 Hogere fokpremies in de Klassiekers
We gaan binnenkort in overleg met het Bestuur-SNDR om te komen tot allerlei stimulerende maatregelen voor de fokkerij, waarbij 20 % fokpremies in enkele Klassiekers m.i.v. 2023. Misschien alleen voor de enkele 3-jarigen klassiekers. De Fokkers Trofee en de Breeders Crown hebben al 20 % aan fokpremies.

10.4 Uitbetaling van fokpremies aan derden (nieuw)
De Fokkersvereniging wil graag dat het mogelijk wordt dat fokkers hun fokpremierechten voor een eigen fokproduct kunnen overdragen aan een ander, bijvoorbeeld aan een kleinkind of een goed doel. Dat gaat nu al zo bij overlijden: de fokker blijft altijd de fokker van het paard, maar na zijn overlijden staan de "erven" in het programmaboekje vermeld en zij krijgen de fokpremies.
Een fokker zonder nabije erfgenamen kan een legaat (laten) opstellen, waarin wordt bepaald wat er na zijn overlijden met de fokpremies moet gebeuren. Schenking aan een goed doel of de Fokkersvereniging ligt dan voor de hand.
Wij willen graag de mogelijkheden verder uitbreiden, vóórdat de fokker is overleden.
Via een contract zou een fokker zijn rechten op de fokpremies (tijdelijk) moeten kunnen overdragen aan bijvoorbeeld Artsen Zonder Grenzen of Kika. Die organisatie staat dan in het koersprogramma bij het aan een koers deelnemende paard te zien. Dat maakt het extra spannend voor de betrokken organisatie. Dit geeft de wedstrijden een nieuwe dimensie en kweekt mogelijk goodwill.
Een fokker zou ook bijvoorbeeld zijn (klein)kinderen als begunstigde kunnen aanwijzen. Dat moet dan in de benaming van de begunstigde wel duidelijk worden, anders is het verwarrend. Leuk voor de fokker én zijn (klein)kinderen, die dan meteen liefhebbers van onze sport worden.
De meeste fokkers zullen het niet willen doen, maar het zou in principe ook mogelijk moeten zijn dat fokpremierechten worden verhandeld. Dan wordt het een vervreemding in plaats van een schenking. Net zoals tegenwoordig de auteursrechten van muziek en boeken dikwijls worden verhandeld.
Ondanks dat de nieuwe begunstigden geen lid worden van de Fokkersvereniging, blijft de 5 % (1/20ste deel) afdracht aan de Fokkersvereniging bestaan. Dit moet worden geschouwd als een bijdrage aan een Stimulerings Fonds, dat door de Fokkersvereniging wordt beheerd.
Dat betekent dat de begunstigden bij de Stg. NDR moeten worden geregistreerd met hun bankrekeningnummer en dat daarvoor administratiekosten (door de fokker) dienen te worden betaald. Win-win, ook voor de SNDR.
Vraag bij 10.4: Bent u het hiermee eens? (Zo ja, dan stellen wij dit aan SNDR voor)

11. Jubileum
De Fokkersvereniging bestaat 75 jaar. In 1946 is de eerste aanzet tot oprichting gegeven. In 1947 zijn de statuten opgesteld en is de oprichtingsvergadering gehouden. Vanwege de Corona-beperkingen konden we in 2021 weinig organiseren, behalve een prijsvraag over het aantal NL-draverveulens in dat jaar en een extra dikke Breeders Special. We zullen ook het jaar 2022 gebruiken om ons 75-jarig jubileum te vieren en houden u op de hoogte.

12. Rondvraag
Vraag bij 12: Heeft u nog wensen, vragen of opmerkingen?

Eventueel Vervolg Ledenraadpleging
Mocht blijken dat er naar aanleiding van reacties van leden via het antwoordformulier een verdere raadpleging nodig is, dan zal er binnen 2 maanden een nieuwe algemene ledenraadpleging per e-mail en/of post plaatsvinden, of een vergadering.


click HIER voor de andere stukken (notulen, jaarverslagen, etc), ook van voorgaande jaren


terug naar het Nieuws