Ledenraadpleging 2023

onderstaande is gestuurd naar ruim 200 leden waarvan wij het e-mail-adres hebben,
samen met een antwoordformulier en een financieel overzicht over 2022
Bovendien stond er een Aankondiging in het OB-24 in Draf&Rensport nr. 24. Click HIER


Algemene Ledenraadpleging 2023 van de Fokkersvereniging (in plaats van een Jaarvergadering)


Van: het Bestuur van de Vereniging van Fokkers van Draverspaarden (Fokkersvereniging)
Datum verzending per e-mail (naar ruim 200 adressen) en publicatie op onze website: 8 juni 2023
Meegestuurd zijn:
- De Notulen van onze Ledenraadpleging in 2022
- Onze Financiële stukken 2022 en de Begroting voor 2023
- Een Antwoordformulier voor deze Ledenraadpleging

1. Inleiding
Net zoals in de voorgaande 3 jaren wordt er ook dit jaar geen Algemene Ledenvergadering gehouden, maar informeren en raadplegen we onze leden per e-mail of (indien gevraagd) per post. Dit heeft als voordeel dat we veel meer leden (bijna alle) bereiken dan in onze Jaarvergaderingen van de voorgaande jaren, met 7 en 9 aanwezige leden in 2018 en 2019, bovendien met veel lagere kosten.
Voor de hieronder gestelde vragen is een antwoordformulier meegezonden. U kunt dat naar ons terugsturen of per e-mail of telefoon de vragen beantwoorden. Indien u het met alles eens bent, kunt u dat per kerende e-mail aan ons melden met een simpele boodschap (“ik heb de styukken gezien en ben het met alles eens”).

2. Vaststellen Notulen Ledenraadpleging 2022
Van de vorige Ledenraadpleging staat een verslag op onze website (www.dutchtrotters.nl of www.draverfokkerij.nl) onder: [Over ons] – [Jaarverslagen] - [Notulen Ledenraadpleging 2022]
De notulen zijn ook meegestuurd met deze Ledenraadpleging.

Belangrijkste punt was opnieuw de goedkeuring voor de € 3.000, die we als fokpremie uit onze kas beschikbaar hebben gesteld voor de fokkers van de drie NL-dravers die in 2022 het meeste prijzengeld in het buitenland hebben verdiend, een bijzonderheid die we in de komende jaren hopen te continueren en via sponsoring te vergroten voor meer paarden en hun fokkers. Een ander belangrijk punt was het scheppen van een mogelijkheid om fokpremies over te kunnen dragen aan derden, bijvoorbeeld kleinkinderen of een goed doel. Er zijn enkele reacties op de gekomen op de door ons voorgestelde punten en die zijn in de notulen vermeld en ook persoonlijk beantwoord.
Vraag bij punt 2: Kunnen de notulen van 2022 worden goedgekeurd?

3. Mededelingen en Ingekomen stukken
geen

4. Jaarverslag 2022
Ons Jaarverslag is twee maanden geleden gepubliceerd in de Breeders Special (blz. 8-11) en staat ook op onze website, onder: [Over ons] – [Jaarverslagen] - [Jaarverslag 2022].
Vraag bij 4: Kunt u het Jaarverslag goedkeuren?

5. Financieel verslag van 2022
Op een bijlage staan de Baten, de Lasten en het Resultaat over 2022.
Bijzonderheden/toelichting:
- het jaar 2022 is afgesloten met een positief resultaat van € 390,39
- dit is voornamelijk veroorzaakt door extra kosten vanwege ons Jubileum (€ 1.750) en
daartegenover stond een verlaging van de kosten voor de Breeders Special (€ 2.000 i.p.v. € 3.500).

6. Verslag Kascommissie
Enkele weken geleden hebben wij alle financiële stukken over 2022 met een toelichting naar de kascommissie gemaild. Die bestaat nu uit Albert Ebbinge en Gerard Koop. Zij hebben onze financiën goedgekeurd en dat per e-mail aan ons laten weten.
Vraag 6a: Kan ons bestuur hiermee décharge worden verleend?
Gerard Koop moet reglementair worden vervangen en we hebben Raymond Adema bereid gevonden als zijn vervanger voor de komende twee jaren.
Vraag 6b: Kunt u hiermee instemmen?

7. Vaststellen Contributie voor het jaar 2024
Het Bestuur stelt voor om de contributie/afdracht ongewijzigd te laten d.w.z. 5 % (oftewel 1/20ste deel) van de verdiende fokpremies per fokker. Dit is al 75 jaar zo en we willen het graag zo houden. Ook bij de SNDR geldt dit als een vaste routine. Het is het meest eerlijke systeem: geen vaste jaarlijkse contributie, alleen een afdracht van de fokpremies ter stimulering van de fokkerij. En alle fokkers zijn lid van onze vereniging, dus ze kunnen allemaal profiteren van de stimulerende acties en daarover mee beslissen, bijvoorbeeld middels deze Ledenraadpleging.
Vraag bij 7: Gaat u akkoord met de gebruikelijke contributie/afdracht?

8. Goedkeuring begroting 2023
De begroting voor het jaar 2023 is te zien op de meegestuurde bijlage met Financiële overzichten.
Toelichting:
Door de uitbreiding van het TCT-circuit en de hogere doteringen van onze Klassiekers komt er in 2023 meer prijzengeld met hogere fokpremies beschikbaar en is er dus meer afdracht naar onze kas. We schatten onze inkomsten voor 2023 op ca. € 10.000. Dit geeft ons ruimte om het bedrag voor de BL-fokpremies iets te verhogen van € 3.000 naar € 4.000. Zie ook punt 10.2, hieronder. We hebben veel geld in kas en hoeven niet te sparen. We zijn zuinig met ons geld en kunnen jaarlijks wat “we over hebben” o.a. hieraan besteden.
Vraag bij 8: Bent u het met onze begroting eens?

9. Bestuursverkiezing
Reglementair aftredend is Jopie van Doleweerd. Zij heeft zich herkiesbaar gesteld en er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld.
Vraag 9: Mag Jopie aanblijven?

10. Wensenlijst en speerpunten
Op onze website staat onze wensenlijst, met een knop bovenaan op de Homepage. Hieronder de speerpunten.

10.1 Fokpremies Kortebaan
Dit is nu helemaal opgepakt door de Bond van Kortebaanverenigingen. De Bond betaalt de fokpremies. Soms doen we een kleine bijdrage ter afronding. Meer informatie hierover op onze website.

10.2 BL-fokpremies
Net als in de voorgaande jaren willen we weer enkele fokpremies ter beschikking stellen voor in het buitenland verdiend prijzengeld. Daar kunt u ook voor uw toekomstige NL-fokproducten op rekenen. We hopen nog steeds op sponsoren en willen nu een basisbedrag van € 4.000 uit onze kas beschikbaar stellen, als u dat goed vindt. Deze verhoging past in onze begroting. De fokkers van de 4 dravers (was 3 in voorgaande jaren), die in 2023 het meeste prijzengeld in het buitenland (BL) hebben gewonnen, krijgen in 2024 elk een fokpremie van € 700 à € 1.500, afhankelijk van de BL-jaarwinsommen. Het werkt heel stimulerend om het hele jaar door de tussenstanden bij te houden en dat heeft een goede impact. Je bent als fokker trots wanneer jouw fokproduct in het BL weet te winnen en de fokkers die de meeste fokpremies in het BL mislopen, krijgen een kleine compensatie. Meer informatie hierover op onze website.
Vraag bij 10.2: Bent u het hiermee eens?

10.3 Hogere fokpremies in de Klassiekers
We hopen binnenkort in overleg te gaan met het Bestuur-SNDR om te komen tot allerlei stimulerende maatregelen voor de fokkerij, waarbij hopelijk 20 % fokpremies in enkele Klassiekers m.i.v. 2024. Misschien alleen voor de enkele 3-jarigen klassiekers. De Fokkers Trofee en de Breeders Crown (4-7 jaar) hebben al 20 % aan fokpremies.

10.4 Het laten meetellen van KB-prijzengeld voor de puntentelling Elitemerrie (nieuw)
In zijn column in Draf&Rensport nr. 18 van enkele weken geleden pleitte onze voorzitter op persoonlijke titel voor het laten meetellen van het KB-prijzengeld in de totale winsom van een paard wanneer het gaat om de puntentelling voor de eretitel Elitemerrie. Het gaat om door haar producten verdiend prijzengeld en we maken toch ook geen onderscheid tussen geld, dat verdiend is in Wolvega en op de grasbanen? Of in NL tegenover in het BL verdiend prijzengeld met veel hogere doteringen? Of monté tegenover aangespannen? In Italië telt men het met 200 meter koersen gewonnen prijzengeld van Generaal Bianco gewoon mee in zijn totale belastbare bedrag. Zover willen we hier niet gaan, maar we willen de kortebaan wel als een volwaardig onderdeel van onze sport zien. De fokpremies zijn er nu en de fokker wordt ook vermeld in het KB-programma. Vaak zijn op de kortebaan gewonnen prijzen zwaarder bevochten dan op de langebaan en een kortebaner moet echt over veel goede kwaliteiten beschikken om te kunnen winnen tegen hele goede (vaak buitenlandse) tegenstanders. Een fokmerrie zal nooit Elitemerrie kunnen worden met alleen maar kortebaners. Een aantal producten moet ook op de langebaan een hoge winsom hebben bereikt, anders haalt de moeder niet genoeg punten. Maar ook met een succesvol KB-product behaalt een fokmerrie eer en een bewijs van haar kwaliteiten als moeder. Al onze bestuursleden zijn het met deze zienswijze eens. Nu u nog:
Vraag bij 10.4: Bent u het eens met de bijtelling van KB-prijzengeld?
(Zo ja, dan gaan wij hiermee aan de gang en krijgt Nancy Nobo de titel Elitemerrie, zie Fokkersoog in Draf&Rensport nr. 18)

11. Rondvraag
Vraag bij 11: Heeft u nog wensen, vragen of opmerkingen?

Eventueel Vervolg Ledenraadpleging
Mocht blijken dat er naar aanleiding van reacties van leden via het antwoordformulier een verdere raadpleging nodig is, dan zal er binnen 3 maanden een nieuwe algemene ledenraadpleging per e-mail en/of post plaatsvinden, of een vergadering.

Voor de norulen van deze Ledenraadpleging 2023: click HIER

Voor de andere stukken (agenda', notulen, jaarverslagen, etc), ook van voorgaande jaren click HIER


terug naar het Nieuws