Mededelingen van de
Vereniging van Fokkers van Draverspaarden
gepubliceerd in de Breeders Special 2021

Door het Fokkersbestuur

Op onze website staat een wensenlijst, waar niet alleen onze wensen, maar ook de doelstellingen van ons bestuur staan uitgelegd. De belangrijkste speerpunten staan hieronder.

Triple Crowns
Sinds de instelling in het jaar 2015 zijn er nog geen Triple Crown winnaars geweest, dus de mooie bonussen zijn allemaal blijven staan. De totaalteller voor de Triple Crown-potten staat op € 17.000. In de pot zit nu een mooi bedrag van € 6.000 (!) voor de fokker van de eerstkomende 3-jarige NL-Triple Crown-winnaar. Dan ben je meteen kampioenfokker. Er zijn nog meer potten, waarvoor de bestemming is te vinden op onze website. Onze wens is dat de potten nog verder groeien en weer worden aangevuld als er een is uitgekeerd.

Breeders Crown
Met de komst van het nieuwe TCT-circuit is de opzet van de Breeders Crowns gewijzigd. De afdelingen voor 3-jarigen gaan geleidelijk vervallen en alleen die voor de 4- t/m 7-jarigen blijven bestaan, alleen voor NL-fokproducten. Op onze website en op die van de SNDR staat de volledige informatie.

TCT-plan
Het Fokkersbestuur omarmt het TCT-plan en is blij dat er zoveel paarden (411) voor zijn ingeschreven, inclusief een groot deel van de NL-tweejarigen: 117 van de 169 tellende M-paarden. Dit gaat heel positief werken voor de NL-sport en fokkerij.

Fokpremies KB
Ook in 2021 worden weer fokpremies uitgekeerd aan fokkers van de echte  puntenpakkers op de Kortebaan. De Kortebaanbond zorgt zelf voor maximaal € 3.000 aan fokpremies, afhankelijk van het aantal kortebanen dat doorgang vindt.

Fokpremies BL
Ook in 2021 zullen weer fokpremies worden uitgekeerd aan enkele fokkers van de meest winnende NL-producten in het buitenland. Het Bestuur van de Fokkersvereniging wil voor totaal € 3.000 aan BL-fokpremies zorgen, indien de leden daar in onze Jaarvergadering mee instemmen. We hopen nog steeds dat het SNDR-bestuur de niet-uitgekeerde fokpremies wil storten in de pot waar deze eigenlijk thuishoren: als fokpremies voor in het buitenland verdiend prijzengeld. Dat gaat om een bedrag van naar schatting € 10.000. Verder zoeken we nog andere sponsoren.

Waarschuwing
In 2020 waren er problemen met verzendsperma voor enkele merries. De nieuwe Europese regels moeten in acht worden genomen. Trucjes (zoals fictieve exporvergunningen) worden niet meer geaccepteerd. Daarom moet elke fokker en elke hengstenhouder of agent vooraf controleren of het te gebruiken sperma op de correcte manier wordt verworven en verzonden, met de juiste papieren. Op onze website staat uitvoerige informatie over dit onderwerp onder [fokkerij] – [dekhengsten].

Jaarvergadering 2021
Vanwege de Corona-beperkingen kunnen we ook dit jaar geen Jaarvergadering houden. Net als vorig jaar zullen we in mei/juni een Ledenraadpleging via internet houden.

Financiën
Als contributie voor de leden van onze vereniging geldt dat een twintigste deel van de gewonnen fokpremies naar onze kas vloeit. Dit werkt al zo sinds 1952 en alle fokkers, die NL fokken, zijn automatisch lid. Dit geld gebruiken we deels voor promotie van de draverfokkerij en stroomt voor het grootste deel weer terug naar onze leden. Doordat er vorig jaar en dit jaar veel minder is gekoerst in NL, zijn onze inkomsten fors gedaald. Gelukkig hebben we voldoende reserves op onze bankrekening staan en kunnen we alle taken blijven uitvoeren die we nodig en wenselijk achten. In de Ledenraadpleging vragen we de leden om goedkeuring.75 jarig Jubileum
In 1946 stak een aantal fokkers de koppen bij elkaar om een Fokkersvereniging op te richten. Er heerste grote onvrede over de verlaging van de prijzengelden in de Klassiekers, als gevolg van een beslag op de inleggelden door de fiscus. Tijdens een vergadering in Amsterdam op 27 juni 1947 met zo’n 55 fokkers werd besloten een vereniging op te richten om de belangen van de fokkers te behartigen. Arie Kaiser, Jaap de Waal, Flip Knijnenburg en G.E. de Boer vormden het eerste, voorlopige bestuur. Op 11 juli 1947 werd in Leeuwarden een tweede oprichtingsvergadering belegd voor de noordelijke fokkers, waarop het voorlopige bestuur werd uitgebreid met H.B. van der Veen en Richard Bosma. De definitieve oprichtingsvergadering vond plaats te Utrecht op 9 oktober 1947, waar de statuten en het huishoudelijk reglement werden goedgekeurd. Deze gegevens zijn te vinden in het prachtige boek getiteld “Dravend door de tijd” dat is uit gegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Fokkersvereniging in 1996. Het 10-jarig Jubileum werd gevierd in 1956, het 25-jarig feest was in 1971. Hieruit blijkt dat men steeds 1946 als oprichtingsjaar heeft beschouwd en dat betekent dat onze vereniging nu, in 2021, 75 jaar bestaat.
Ons bestuur heeft zich beraden over mogelijke feestelijkheden. De feestavonden, zoals die vroeger werden gehouden, zijn wat uit de tijd en voorlopig ook niet mogelijk. Wij willen overdag twee recepties houden op twee daarvoor geschikte fokkerijlocaties in het westen en het noorden van ons land. Met enkele lezingen, tussen de paarden. Voor het westen hebben we al een principe-afspraak gemaakt met John Bootsman over gebruik van de grote stal van Boko Stables. Vanwege de huidige lockdown is dit voorlopig niet mogelijk en we zullen zien wanneer dit wel kan doorgaan. In het ergste geval kunnen we het doorschuiven naar 2022, want je zou 1947 ook als oprichtingsjaar kunnen zien.
We gaan geen boek uitgeven zoals in 1996. Boeken zijn ouderwets en de tijd staat hierin stil zodra de tekst is ingeleverd bij de drukker. De website van onze vereniging kun je als een boek beschouwen dat steeds wordt bijgewerkt en waarin een schat aan gegevens is te vinden. Interessante artikelen uit ons vakblad worden overgenomen. Het doel is kennisvergroting, informatievoorziening en promotie van de fokkerij. Alle fokkers kunnen hier onbeperkt over beschikken, maar ook buitenstaanders. Tegelijk is de website ons verenigingsblad.
Daarnaast willen we in ons Jubileumjaar meer naar buiten treden met bijvoorbeeld artikelen en advertenties in andere hippische magazines om zo nieuwe draverfokkers te werven. We hopen geïnteresseerden naar onze website te lokken, want daar zijn genoeg interessante artikelen te lezen over de fokkerij van paarden, ook voor andere hippische richtingen.
Vanwege corona kunnen we nog geen definitieve plannen maken en gaan we de jaren 2021 en 2022 beide als ons Jubileumjaar beschouwen. U hoort nog van ons.


© Copyright Fokkersvereniging