Verslag Ledenraadpleging 2022


Datum: 10-08-2022

In de afgelopen twee corona-jaren is gebleken dat we bij een Ledenraadpleging per e-mail veel meer respons krijgen dan bij een Algemene Ledenvergadering. En het grootste deel van ons ledenbestand wordt erbij betrokken. Daarom heeft het Bestuur van de Fokkersvereniging ook in 2022 onze leden per e-mail geïnformeerd en geraadpleegd. Van de SNDR hebben we de namen gekregen van 250 fokkers, die in de afgelopen 8 jaren een NL-veulen hebben gefokt. Van 220 hiervan ook het e-mail-adres. Naar deze adressen zijn op 27 mei 2022 de stukken gestuurd, te weten een tekst-document met vragen en het financiële jaaroverzicht van 2021. Op de NDR-lijst stonden ook nog ca. 30 leden zonder e-mail-adres. In de aankondiging in OB-22 van de NDR stond dat fokkers de stukken ook per post konden ontvangen en daar heeft niemand om gevraagd.

Gereageerd hebben 36 mensen, te weten:
Patricia Koopmans, Eric de Beij, John Bootsman, Albert Ebbinge, Peter Delis, Willem Otten, Hans van der Horst, Tineke Greving-Oostra, Ria van de Ancker, Max van Emmerik, Klaas Molenaar, Leo Schalkoort, Harrie van den Bosch, René Knipscheer, Bert Schreuder, Gerard Hoetmer, Cees Olsthoorn, Joke Hol, Hennie Kloosterman, Bob Kuijper, Michel Stassen, Maurice van Leeuwen, Nico Post, Geert van Keulen, Beene Dijkstra, Kees Bos, Aad van Schie, Gerard Koop, Wiebe Bouma, Patrick Wauters (Belg.), Hennie van der Tol, René Zandbergen, Hans Sinnige, Marco Menger, Willem Swart en Oek de Nooij. Van de 35 reageerders van vorig jaar hebben nu 12 niet gereageerd, dus zijn er 13 nieuwe reageerders.

3. Ingekomen stukken: geen

Agendapunten 2 t/m 10 :
Op onze vragen en voorstellen bij de agendapunten 2 t/m 10, die met Ja of Nee konden worden beantwoord, hebben allen positief gereageerd, behalve de volgende:

De volgende personen hebben een opmerking bij afzonderlijke punten:

Vraag 9.2: BL-fokpremies: Bent u het ermee eens dat 3.000 aan BL-fokpremies wordt besteed?

Peter Delis zegt op 28-5-2020:
Allereerst wil ik mijn dank uitspreken voor jullie inzet voor de drafsport.
Ik ben het met alle stellingen eens, behalve het beschikbaar stellen van € 3.000 voor naar het buitenland verkochte Nederlandse paarden. Het ontgaat me wat dat bijdraagt aan de Nederlandse drafsport. Feitelijk stimuleren jullie de verkoop van vaak goede Nederlandse paarden naar het buitenland. Nu zal het al dan niet verkopen van een paard naar het buitenland in de praktijk niet echt afhangen van die € 3.000, maar ik snap gewoon niet wat jullie ermee willen bereiken. Ik denk dat je die € 3.000 veel nuttiger kunt inzetten.
Als je dan toch iets wil doen voor buitenlandse starters, zet dat dan in voor fokkers van paarden die in het buitenland starten, maar die in het Nederlandse stamboek staan. Beloon bijvoorbeeld Kloosterman voor de winst van Kimberly’s Wish op Vincennes. Hierdoor beloon je Kloosterman (en anderen) voor hun pogingen om dit soort paarden nu juist niet naar het buitenland te verkopen.
Een ander idee zou kunnen zijn om samen een Gras-Derby te ontwikkelen, bijvoorbeeld voor vier (en vijf?) jarige paarden. Hiervoor zouden jullie dan extra fokpremie beschikbaar kunnen stellen. Dit stimuleert in ieder geval de Nederlandse drafsport en niet de buitenlandse.
Kortom, ik zou liever die € 3.000 inzetten voor het behoud van paarden in ons eigen stamboek, dan de verkoop van paarden naar het buitenland belonen.
Verder vraag ik mij af of het niet een optie is om min of meer standaard de voorwaarde bij verkoop van paarden door fokkers op te nemen dat fokkers het recht hebben 10% van het prijzengeld te declareren bij de eigenaren als wordt gekoerst buiten Nederland.

Onze reactie naar Peter Delis op 3-7-2022:
Bedankt voor jouw reactie op onze Ledenraadpleging, Peter.
De BL-fokpremies zijn vooral bedoeld voor fokkers, waarvan de NL-fokproducten door anderen worden verkocht naar het buitenland. Hennie Kloosterman is een voorbeeld van een fokker die zijn fokproduct heeft verkocht (aan Stal Payday) en hij heeft geen enkel grip op waar Kimberly’s Wish gaat starten. Indien zij aan het eind van dit jaar in de top-3 van ons klassement komt te staan, krijgt Kloosterman een fokpremie in de orde van € 1.000. Ook wanneer Stal Payday de merrie bijv. naar Zweden verkoopt, behoudt Kloosterman toch een kans op BL-fokpremies.
Een fokker die in de afgelopen jaren al enkele keren een BL-fokpremie heeft ontvangen is Albert Ebbinge, met zijn naar Noorwegen verkochte Floris Baldwin. Hij is erg blij met ons initiatief en meldt het ons wanneer Floris weer een grote prijs heeft verdiend. Hij doet ook mee met de naar Zweden verkochte Kate Baldwin.
De tussenstanden worden bijgehouden op onze website en dat is leuk voor de betrokken fokkers, maar ook voor geïnteresseerden. Het geeft aan hoe succesvol de NL-fokproducten in het BL zijn.
Nadat Zweden vorig jaar is gestopt met betaling van BL-fokpremies (20% !) zijn wij het enige land dat nog zoiets doet. Het is maar een klein bedrag, maar de bedoeling is dat ook de SNDR en mogelijk ook de baanverenigingen iets in de pot doen. En dan wordt het nog veel leuker voor de fokkers, dus interessanter om NL-dravers (of NL/TF dravers)  te fokken. Dit is de stimulans die wij voor ogen hebben.
Hopelijk hebben we jou hiermee overtuigd.

Jouw voorstel om fokkers het recht te geven om 10% van het prijzengeld te declareren bij de eigenaren als wordt gekoerst buiten Nederland, kan een fokker wel in de verkoopvoorwaarden zetten, maar lijkt ons in de praktijk moeilijk uitvoerbaar. Zeker wanneer het paard nog weer wordt doorverkocht.

Nogmaals dank voor jouw meedenken.


Vraag 9.4: Schenking van fokpremies: Bent u het hiermee eens?

Leo Schalkoort en Aad van Schie zijn het hiermee niet eens.
Gerard Koop zegt: Schenking fokpremies alleen onder strikte voorwaarden

De reactie van Oek de Nooij op 17-6-2020:
Kan met alle punten van de ledenraadpleging instemmen met uitzondering van punt 10.4 ,de overdraagbaarheid van fokpremies.
Daar waar we ons gelukkig moeten prijzen dat de SNDR onze contributie int door de inhouding en de afdracht van  5% van de verdiende fokpremie in een systeem van een verplicht (wettelijk onjuist) lidmaatschap van de Fokkersvereniging, lijkt het mij erg onverstandig dit bij de SNDR voor te stellen. Het  is niet denkbeeldig  dat u hiermede het paard achter de wagen spant.
Mijn bedenkingen m.b.t . de buitenlandse fokpremie in deze opzet heb ik u in vorige jaren kenbaar gemaakt en zal ik niet herhalen.

Onze reactie naar Oek de Nooij op 3-7-3022:
Voordat we de overdraagbaarheid van fokpremies zullen voorstellen bij de NDR, willen we eerst de benaming "contributie voor de Fokkersvereniging" omzetten in een vaste afdracht van 1/20-ste deel van alle door NDR uitgekeerde fokpremies. Als een storting in een Stimulerings Fonds voor de Fokkerij, dat wordt beheerd door de Fokkersvereniging. De leden kunnen bij meerderheid wel het percentage van deze afdracht laten veranderen. Iemand die zich laat uitschrijven als lid van de Fokkersvereniging krijgt geen post meer van ons, maar blijft wel de afdracht betalen, want het is geen vaste jaarlijkse contributie voor het lidmaatschap, maar een algemene afdracht voor iedereen, ter stimulering van de fokkerij. Hij behoudt de rechten, die voor alle NL-fokproducten gelden, zoals inschrijving in de Fokkers Trofee, meedingen naar Triple Crown-potten, etc.
Bij de NDR is het een kwestie van (misschien) een andere naamgeving (het heet al "afdracht Fokkersvereniging") en wij gaan onze statuten o.a. daarop aanpassen. Daar zijn we al mee bezig en zodra we daarmee klaar zijn kun jij als eerste een concept ter controle krijgen. Wel je daaraan meewerken?
Over de BL-fokpremies denken wij ook nog hetzelfde als vorig jaar. We hopen dat de SNDR binnenkort hieraan ook gaat meedoen.


10. Rondvraag:
Hans Sinnige: Ik voorzie n.a.v. dit seizoen teruglopende advertentie-inkomsten in de Breeders Special. Om die in de huidige omvang te behouden zal er elders geld wegmoeten komen. Graag uw suggesties.
Antwoord: Zal t.z.t. worden bekeken

Conclusies:
Met deze Ledenraadpleging hebben we veel meer respons en betrokkenheid gekregen dan in de Jaarvergaderingen van de afgelopen jaren. We gaan onze statuten hierop aanpassen.
Alle Bestuursvoorstellen zijn aangenomen, met name:
- de notulen, het jaarverslag, onze financiën en de begroting zijn goedgekeurd.
- de kascommissie zal in 2023 bestaan uit Gerard Koop en Albert Ebbinge
- de herkiezing van voorzitter Hans Huiberts is goedgekeurd
- Magda van der Meulen en Jasper de Jong worden in ons bestuur opgenomen
- er zal in 2023 € 3.000 uit onze kas beschikbaar worden gesteld voor BL-fokpremies over 2022
- het voorstel voor de schenking van fokpremies aan derden is goedgekeurd en mag bij de SNDR worden aangekaart.


Wij bedanken alle leden die hebben gereageerd op onze voorstellen.

Het Bestuur van de Fokkersvereniging


© Copyright Fokkersvereniging